Aktuality pro chovatele masného skotu

Nejen chovatelé masného skotu, ale i veterináři a zástupci firem, které zajišťují pro zemědělce služby, se sjeli do hotelu Tři věžičky u Stříteže. Přilákal je tam seminář s názvem Aktuální problémy v chovech masného skotu, zaměřený na ekologii, šlechtění, minerální výživu, zdraví a reprodukci. Chov krav bez tržní produkce mléka je totiž vedle chovu ovcí jediným odvětvím živočišné výroby, jehož stavy v posledních letech stoupaly.

V současné době se v České republice chová 170 000 krav bez tržní produkce mléka, tedy 30 % stavu všech krav u nás. Rostoucí zájem o toto odvětví dokumentoval pohled do přednáškového sálu, zaplněného účastníky z celé České republiky. Program zahájili za pořádající společnosti MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. (BIOMIN Czech, s. r. o.) a Ing. Zdeněk Schaffelhofer (Jihočeský chovatel, a. s.).

 O plemenných hodnotách

Přibližně 230 účastníků semináře vyslechlo úvodní přednášku Ing. Miroslava Vráblíka, předsedy Českého svazu chovatelů masného skotu, o praktickém využití plemenných hodnost při zlepšování masného stáda skotu. Při jejich výpočtu se berou v úvahu všechny dostupné informace od rodičů a příbuzných zvířat, stejně tak jako o hodnoceném zvířeti, a počítají se genetické korelace mezi znaky užitkovosti. Poprvé je plemenná hodnota stanovena před narozením telete ze známých údajů o užitkovosti rodičů a blízkých příbuzných. Dále se stanovuje z přesné porodní hmotnosti telete a užitkovosti rodičů a blízkých příbuzných. Ve věku jednoho roku se přidávají informace o užitkovosti polosourozenců a původní stanovené plemenné hodnoty se tím zpřesňují. Nakonec je plemenná hodnota stanovena z vlastní užitkovosti, z užitkovosti potomstva a polosourozenců, z korelací mezi ukazateli, z užitkovosti rodičů a blízkých příbuzných. S růstem počtu potomstva se plemenné hodnoty velmi zpřesňují.

V České republice se sledují jen základní ukazatele, a to hodnoty pro snadnost telení, hmotnost při narození, dále pro hmotnost ve 120, 210 a 365 dnech (sloučeno do indexu), pro maternální růstový efekt 120, 210 a 365 dnů (sloučeno do indexu), dále se počítají plemenné hodnoty pro lineární hodnocení, u býčků v testu vlastní užitkovosti plemenné hodnota pro přírůstek v testu a od roku 2010 se stanovuje plemenné hodnota také pro SEUROP.

 Mikroelementy a zdraví zvířat

Na zdravotní problematiku ve stádě masného skotu se zaměřil doc. MVDr. Josef Illek, CSc., z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, který se věnoval mikrominerální výživě. Půdy v ČR mají nízkou koncentraci hořčíku, selenu, zinku, mědi a jódu a jsou často velmi bohaté na železo a síru. Je proto nezbytné celoročně zkrmovat minerální krmné směsi, aby byly uspokojeny potřeby jednotlivých kategorií skotu, protože v opačném případě se objeví poruchy, které významně ovlivňují zdravotní stav zvířat, plodnost a produkci.

Nedostatek hořčíku vyvolává syndrom předráždění, nervosvalové poruchy a pastevní tetanii. Podávání hořečnatých přípravků musí trvat několik dnů, později zvířata dostávají minerální směs nebo minerální lizy se zvýšenou koncentrací hořčíku. Je nutný pozvolný přechodu na pastvu a jeden až dva týdny před jejím zahájením se zkrmuje 30–50 g síranu či oxidu hořečnatého.

Při dlouhodobé karenci selenu je snížená vitalita narozených telat a zhoršená kvalita kolostra. Terapie spočívá v opakované aplikaci selenu a vitamínu E injekční formou (Selevit), v přikrmování zvířat koncentrovanými krmivy s obsahem minerálních směsí s navýšenou koncentrací selenu. Prevence je zaměřena na celoročním zkrmování minerální směsi s obsahem selenu a vitamínu E. U narozených telat způsobuje karence mědi ataxie, špatnou pohyblivost, časté ležení, celkovou slabost a také úhyny. Vyskytují se poruchy plodnosti, nevýrazné říje, u březích je častá embryonální mortalita.

Karence zinku u telat se projevuje změnami na kůži, sníženou intenzitou růstu a sníženou imunitou, vyšším výskytem průjmových a respiračních onemocnění. Předkládají se minerální směsi s obsahem zinku v průběhu celého mezidobí.

Mangan zasahuje do oxidoredukčních procesů v tkáních, ovlivňuje činnost centrální nervové soustavy a pohlavní funkce, vývoj kostí. Nedostatku se zabrání zařazením manganu do minerální směsi v organické formě.

Kobalt je v organismu obsažen ve velmi malém množství, více než z poloviny ve formě vitamínu B12. Potřeba kobaltu je nízká, v našich podmínkách se s jeho nedostatkem u skotu nesetkáváme.

Dlouhodobý nedostatek jódu vyvolává sníženou činnost štítné žlázy s řadou negativních dopadů na zdraví, produkci a reprodukci (anestrus,ovariální cysty) a u telat lze pozorovat vrozenou strumu. Terapie a prevence spočívá ve zkrmování minerálních směsí s optimální koncentrací jódu a v omezení příjmu strumigenních látek.

Železo tvoří základ hemoglobinu a myoglobinu, je součástí mnoha enzymů. Dospělý skot deficitem železa netrpí, telata v prvním měsíci života jsou při jeho nedostatku anemická, snadno se unaví, zaostávají v růstu, častěji onemocní průjmovými a respiračními nemocemi. Injekční aplikace železa rychle karenci odstraní.

 Průjmová onemocnění telat

O etiologii a patogenezi virových onemocnění střevního traktu telat a jejich prevenci hovořil MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.(Výzkumný ústav veterinárního lékařství  v Brně). Neonatální průjmy telat (do jednoho měsíce věku) a infekce respiračního traktu jsou jedním z nejběžnějších a ekonomicky nejnáročnějších onemocnění. Nejzávažnější průjmy s vysokou mortalitou se vyskytují zejména ve 2.–3. týdnu po narození. Starší telata jsou z důvodu lepší imunitní a fyziologické vybavenosti schopny se lépe vypořádat s dehydratací, což výrazně snižuje mortalitu. Po třech měsících věku jsou průjmová onemocnění neobvyklá (s výjimkou kokcidióz). V etiologii a patogenezi se uplatňují tři biosystémy, a to makroorganismus jako hostitel, infekční agens (viry, bakterie, protozoa) a vnější prostředí (podmínky ustájení, mikroklima, technologie odchovu aj.).

Pro prevenci je nezbytný dobrý management chovu (nepřeplňovat stáje), adekvátní výživa matek, vhodná zoohygiena. Důležité je, aby telata dostala kvalitní kolostrum (nezasahovat příliš brzy do utváření vztahu mezi matkou a teletem, zejména u prvotelek, mít připravené náhradní kolostrum pro případ úhynu matky nebo odmítnutí telete), a také vakcinace matek pro zvýšení hladin specifických protilátek.

 Ekologické chovy skotu

Ekologické zemědělství se v posledních letech u nás rozšiřuje a přibývá producentů biopotravin. Ekozemědělci hospodaří na 442 869 ha zemědělské půdy, tedy na 10,4 % celkové rozlohy zemědělské půdy v ČR. Celkem 3494 ekofarmářů chová 136 026 kusů skotu, z toho je 62 627 zvířat v chovech bez tržní produkce mléka a asi 4890 dojnic. Biopotraviny produkuje 600 výrobců. Maloobchodní obrat ekologických výrobků také v loňském roce stoupl, ale bohužel, 60 % výrobků na našem trhu pochází z dovozu a také na rostoucím obratu se dovoz podílí 80 procenty, jak uvedl Ing. Roman Rozsypal, CSc., z firmy Biokont CZ, s. r. o. Podnikání v ekologickém zemědělství je upraveno nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízením Komise (ES) č. 889/2008 a zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Kritickými body ekologických chovů jsou výběr zvířat, tedy volba plemene a nákup zvířat. Dále je důležitá otázka požadavků na ustájení zvířat, krmení, veterinární péči a léčení zvířat, ale také zajištění reprodukce stáda.

 Platforma Bovespro pro masný skot

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.(BIOMIN Czech, s .r. o.) a Ing. Pavel Káčer (Jihočeský chovatel, a. s.) představili Platformu BovesPro, určenou pro chovatele masného skotu. Jde o nový celorepublikový projekt společností Jihočeský chovatel, a. s. a BIOMIN Czech, s. r. o. pro konvenční i ekologické chovy masného skotu. Zahrnuje komplex výživářských produktů, zooveterinárního servisu a průběžného i krizového poradenství.

V rámci tohoto projektu společnost BIOMIN Czech, s.,r.,o. nabízí pro konvenční chovy cenově výhodná minerální doplňková krmiva (MDK) řady BovesPro pro březí krávy, otelené krávy, zvířata na pastvě 1 a 2 a dále speciální MDK BovesPro – Reprodukce a BovesPro – Býci. Pro ekologické chovy pak MDK BovesPro – Březí krávy EKO, Otelené krávy EKO, Pastva 1 EKO a Pastva 2 EKO. První zmíněný produkt BovesPro – Březí krávy svým obsahem makroprvků, mikroprvků a vitamínů připravuje zvířata na bezproblémové okoloporodní období a také výrazně snižuje riziko zdravotních komplikací u narozených telat. MDK typu EKO neobsahuje (v souladu s ekologickou legislativou) vitamíny. Minerální krmná směs BovesPro – Otelené krávy obsahuje zvýšený obsah látek se vztahem k reprodukčním procesům. MDK BovesPro – Pastva1 je určena pro doplnění krmné dávky v první fázi pastvy, kdy je pastevní porost relativně mladý s vysokým obsahem živin a relativně nízkým podílem sušiny a vlákniny a je třeba počítat s možnými průjmy způsobenými přechodem na mladý zelený porost. Společnost nabízí také minerální lizy pro konvenční i ekologické zemědělství (pro březí krávy, otelené krávy, zvířata na pastvě a býky). Např. produkt BovesPro – Býci je určen pro doplnění krmné dávky plemenných býků jak v období reprodukce, tak zejména mimo něj. V mimoreprodukčním období pomáhá regenerovat jejich organismus a aktivně jej připravuje pro další sezónu. Liz Eko není v souladu s ekologickou legislativou obohacen o vitamíny.

Součástí nabídky Platformy BovesPro je také speciální krmítko Microfeeder pro MDK a lizy.

 Zásadní je reprodukce

Ing. Pavel Káčer na závěr semináře doporučil způsob, jakým je možné zajistit březost v masném stádě. Plodnost je užitková vlastnost, která ovlivněna geneticky pouze z 20 % a je limitujícím selekčním znakem. Podle ing. Káčera se dnes u nás v masných plemen skotu nesleduje ani nevyhodnocuje ani jediný reprodukční ukazatel. Management chovu se musí zaměřit na optimální reprodukci ve stádě ať už se využívá inseminace nebo přirozené plemenitby.

Přednášející se dále zaměřil na určení tělesné kondice (BCS) a její vliv na plodnost. Kondice . a hodnotí se devítibodovou a plemenice v období telení by měly dosahovt tělesné kondice mezi 5 a 6.

 Na závěr tombola

Závěrečným bodem programu byla tombola s možností vyhrát ceny z nabídky produktů a služeb BovesPro i ČSCHMS a jejíž hlavní cenou byl mladý vůl. Tuto hlavní výhru získal Ing. Bohumil Hejtmánek z Velké Bíteše.

 

Klíčové informace

·   Seminář o aktuálních problémech v chovu masného skotu se konal 27. ledna v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

·   Akci pro zhruba 250 účastníků pořádaly společnosti BIOMIN Czech, s .r. o., Jihočeský chovatel, a. s. a Český svaz chovatelů masného skotu Praha.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *