Archiv autora: Dana Večeřová

Filtr

Klíč ke kvalitnímu odchovu jehňat

Ekonomika produkce chovu ovcí je dána schopností vytvořit velké hmotnostně vyrovnané skupiny kvalitních jatečných jehňat. Tohoto výsledku je možné dosáhnout pouze s vhodně zvoleným plemenem v mateřské pozici v chovu a dosažením potřebné plodnosti stáda a úrovně odchovu jehňat od jedné bahnice za rok. Vlastní genofond plemene (případně křížence) se...

Kategorie: Nezařazené

Podmínky úspěšného odchovu telat

Zdravotní stav telete a jeho vývoj ovlivňují nejrůznější faktory nejen v období po porodu - postnatálním, ale také v období prenatálním. Jde v první řadě o výživu vysokobřezí matky. V důsledku nedostatků ve výživě v tomto období (chybný obsah energie, dusíkatých a minerálních látek i vitamínů, závadná krmiva) dochází ke...

Kategorie: Nezařazené

Zdravá selata především

Chov prasat zabezpečuje více než jednu polovinu celkové spotřeby masa a je samozřejmě limitován řadou vnitřních a vnějších faktorů. Trendem současnosti je maximalizovat v chovu zisk, tudíž maximalizovat užitkovost. Při zvyšování efektivnosti chovu prasat je ovšem potřebné vycházet z faktu, že produkce masa není pouze funkcí růstu, ale i reprodukce.

Kategorie: Nezařazené

Galloway a masné slepice z Podhradí

O tom, že gallowayský skot je pro ekologický chov přímo ideálním plemenem, netřeba pochybovat. Neloupe při pasení kůru ze stromu, díky odlišné stavbě paznehtů nesešlapává trávu jako ostatní skot. Produktem chovu tohoto masného plemene je samozřejmě vysoce kvalitní, ekologické maso. Tedy ideální stav. Opak je ovšem pravdou.

Kategorie: Nezařazené

Domácí plemeno v boji s byrokracií

Český strakatý skot je v současné době, necelé dva roky před plánovaným vstupem do EU, s počtem 730 000 kusů nejpočetněji zastoupenou populací skotu v ČR. V rámci populací evropských strakatých plemen je co do počtu zvířat v aktivní populaci dokonce na třetím místě. Velkou předností českého strakatého plemene je...

Kategorie: Nezařazené

Evidence zvířat zasluhuje zvýšenou pozornost

Ústřední evidence hospodářských zvířat bude i v letošním roce pokračovat ve stejném rozsahu i stejným způsobem jako v roce 2002. To znamená, že osobou pověřenou vedením ústřední evidence je i nadále Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (ČMSCH, a. s.), Hradištko pod Medníkem, údaje o narození, druhu, pohlaví a přemisťování zvířat...

Kategorie: Nezařazené

Poněkud rozpačité dotační tituly

Uplynulé období by se dalo charakterizovat jako období vrcholících vyjednávání a příprav na vstup ČR do sjednocené Evropy. Vážnost, s jakou přistupovala Česká republika k diskusím o podmínkách našeho začlenění do EU, patrně nenechávala nikoho na pochybách, že posledním krokem bude dojednání konečných podmínek našeho vstupu do EU našimi vládními...

Kategorie: Nezařazené

Co čeká v unii chovatele prasat

Vyjednávání o kapitole zemědělství bylo na sklonku loňského roku ukončeno. Zdá se tedy, že našemu přičlenění k Evropské unii nestojí nic v cestě. Situaci by snad mohly zkomplikovat výsledky červnového referenda, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se česká veřejnost, a to i zemědělská, postavila proti našemu vstupu do...

Kategorie: Nezařazené

Komfort pro dojnice pomáhá uspět

„V českých chovech jsou obrovské ekonomické rezervy. Kdyby se všechny využily, bylo by možné vyrábět mléko o 50 haléřů až korunu levněji,“ uvedl při zahájení Farmářského dne ve Velké Chyšce doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Podnik ZD Velká Chyška v okrese Pelhřimov pak...

Kategorie: Nezařazené

Nechceme druhořadé postavení v EU

Od začátku roku prudký propad cen živočišných i rostlinných komodit, poté srpnové povodně. Letošní rok je mezi velkou většinou zemědělců považován za nejhorší od roku 1990. Na to, jak vidí uplynulý rok i jaké mají zemědělci šance v letech příštích a zvláště po vstupu do Evropské unie, jsem se zeptala...

Kategorie: Nezařazené