Filtr

Hodnocení biochemických výsledků ve veterinární medicíně z pohledu jedince a stáda

Souhrn Hodnocení výsledků biochemických vyšetření u zvířat má svá specifika a to jednak jejich individualismus - pohled jako na jedince (totožný u lidí), a dále na celou skupinu zvířat, tj. hodnocenou podle předem zvolených kriterií (např. věku, chovatelského zaměření, užitkovosti, pracovního zatížení atd.). Skupinové hodnocení – metabolický profilový test...

Kategorie: Nezařazené

Kurs praktické výživy a návštěva chovů v Pensylvánii

V loňském roce jsem měl možnost účastnit se kursu praktické výživy, pořádaného Pensylvánskou státní univerzitou. Kurs byl sestavený ze třech částí. Přednášek, praktických cvičení na univerzitní farmě a návštěv zemědělských farem. V dnešním příspěvku se zmíním o pobytu na univerzitě. Návštěvy farem byly velice přínosné, zajímavých poznatků bylo mnoho, proto...

Kategorie: Nezařazené

Růst a jatečná hodnota mléčných kůzlat plemene bílá krátkosrstá při tradičním odchovu

I když má chov koz v rámci živočišné výroby své nezastupitelné postavení v současnosti však v našich podmínkách spíše patří do kategorie alternativních odvětví. Tomuto konstatování odpovídají i početní stavy tohoto druhu když konkrétně, dle oficiálních statistik, bylo v roce 2000 chováno na našem území 31 988 kusů koz. Co...

Kategorie: Nezařazené

Italská genetika se v našich stádech osvědčuje

Itálie patří bezesporu v chovu holštýna k nejvyspělejším evropským zemím. Místní populace holštýnského plemene vznikla formou dovozů, převážně z USA. Itálie se stala první zemí v Evropě, kde byla použita krevní linie černostrakatého skotu ze Severní Ameriky. První býci byli importováni již v roce 1927. V dnešní době se Itálie...

Kategorie: Nezařazené

Pohled na minulost a současnost red holštýnského plemene

Současný červený holštýnský skot je u nás považován za barevnou odchylku od jinak převážně černostrakatě zbarveného holštýnského plemene. Jde o skot, který má stejný nížinný, fylogenetický původ. Podíváme-li se do minulosti můžeme jeho kořeny rozdělit do několika částí. Předci dnes nazývaného holštýnského plemene se původně vyskytovali na území dnešního Nizozemí...

Kategorie: Nezařazené

Francouzské zkušenosti s embryotransferem

Českou republiku navštívil 28. února Michel Villemagne, ředitel společnosti France Embryon. Při této příležitosti se setkal s chovateli na besedě k aktuálním otázkám v oblasti chovu skotu. Zároveň nám odpověděl na několik otázek, týkajících se především problematiky embryotransferu. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita hovězího masa

Kvalita, obecně, je velmi těžko definovatelný pojem, jelikož zahrnuje mnoho hledisek a je ovlivňována řadou faktorů. Každý kvalitu vnímá trochu jinak a preferuje i různé znaky, které podle jeho vlastního mínění nejlépe charakterizují jakost. Ve výrobním procesu kvalitu nejvíce ovlivňuje několik faktorů....

Kategorie: Nezařazené

Je plemeno jersey plemenem budoucnosti?

Jestliže porovnáváme dnešní typ krav plemene jersey s ostatními dojnými plemeny dospějeme k zajímavému závěru – jerseyské krávy jsou plemenem, které nemá konkurenci mezi ostatními dojnými plemeny. Je to způsobeno třemi jednoduchými důvody: 1. Dojnice tohoto plemene slouží jako vynikající „výrobní stroj“ na mléko 2. Dojnice mají nejdelší průměrný produkční...

Kategorie: Nezařazené

Rozhodující faktory pro efektivní výrobu mléka

V současné době je jednou z rozhodujících otázek pro posuzování úrovně českého zemědělství rentabilita výroby a její konkurenceschopnost vůči ostatním zemím, zejména zemím EU. Pokud chceme obstát v porovnání s vyspělými evropskými státy, pak je nutné se zaměřit na zvyšování intenzity výroby zároveň se snižováním výrobních nákladů. Ne jinak je...

Kategorie: Nezařazené