Výroba mléka, produkční a reprodukční ukazatele chovu dojených krav v ČR

Produkce kravského mléka se v posledních letech zvýšila celosvětově, v průměru ve 27 státech EU i v ČR, kde za rok 2019 činila 3 mld. litrů, tj. 8 471 litrů mléka na krávu a rok. ČR je v produkci mléka dlouhodobě soběstačná, což je také důvodem relativně vysokých vývozů syrového mléka. U souboru hodnocených podniků s výrobou mléka (108 za rok 2019) byly patrné téměř stejné výsledky jako v celé ČR, což potvrzuje reprezentativnost. Ve sledovaných ukazatelích existují rozdíly mezi skupinami podniků podle průměrného prodeje mléka na krávu a rok, chovaného plemena a výrobní oblasti. Ze zjištěné variability jednotlivých ukazatelů lze usuzovat na možnosti jejich dalšího zlepšování.

Údaje pro výpočty byly získány za rok 2019 od 108 zemědělských podniků s chovem dojeného skotu hospodařících v různých oblastech ČR. Celkem byly vyhodnoceny ukazatele od 58 659 krav (22 580 plemene českého strakatého, C a 36 079 plemene holštýnského, H), což představuje zhruba 16 % populace dojených krav v ČR. V hodnoceném souboru byly zastoupeny podniky, které chovaly pouze krávy C (n = 39), H (n=56) nebo obě plemena (CH, n = 13). Podniky s převahou zemědělské půdy v méně příznivých oblastech (ANC, dříve označovány jako LFA), byly přiřazeny z hlediska výrobní oblasti do ANC oblasti (n=61), ostatní podniky byly zařazeny do oblasti produkční (n = 47). Rozdíly mezi plemeny a oblastmi byly statisticky hodnoceny pomocí t-testu a posuzovány na hladině významnosti 0,05. Statistické údaje popisující aktuální situaci v sektoru výroby mléka pocházejí z národních (Český statistický úřad, ČSÚ) i mezinárodních statistických úřadů (Faostat, Eurostat). Pro přepočet z kg na litr mléka byl použit vztah 1 litr mléka = 1,027 kg.

Výroba mléka ve světě a v EU

Na celém světě se v roce 2018 vyrobilo zhruba 843 mil. tun mléka, z čehož přibližně 81 % bylo mléka kravského, 15 % buvolího, 3 % ovčího a kozího a 1 % mléka velbloudího (Faostat, 2020a). Nejvyšší produkce mléka byla z pohledu světadílů v Asii (42 %), ale významným podílem (27 %) přispěla i Evropa, přestože se zde chovalo pouze 10 % světové populace dojených krav. Z grafu 1 je zřejmé, že v posledních letech celosvětová produkce mléka, vč. mléka kravského, roste. Mezi roky 1960 až 2000 se produkce kravského mléka zvýšila o 235 mil. tun a v letech 2000 až 2018 až o 264 mil. tun. Podle zprávy „IFCN Dairy Outlook 2030“ (IFCN, 2018) se dá navíc předpokládat, že se mezi roky 2017 až 2030 dále zvýší až o 35 %.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZE-RO0718.

Příspěvek byl odborně recenzován.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D.,

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Kontakt: syrucek.jan@vuzv.cz

Celý recenzovaný článek najdete v NCH 9/2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *