Zdraví teliat v párovom a skupinovom ustajnení

Teľatá mliečneho dobytka sú v českých i slovenských chovoch do odstavu najčastejšie ustajňované individuálne. Jedným z dôvodov voľby individuálneho ustajnenia je obava chovateľov o zhoršený zdravotný stav teliat v prípade ustajnenia v páre či skupine. Aké sú aktuálne vedecké poznatky na túto problematiku?

Vo vyspelých krajinách v súčasnosti stále prevláda individuálne ustajnenie teliat, ale ustajnenia v páre či skupine majú stúpajúci trend. Tento trend je pravdepodobne spôsobený tým, že už boli dokázané viaceré pozitívne vplyvy skupinového i párového ustajnenia na životnú pohodu teliat. Čo sa týka párového ustajnenia, bolo zistené, že pri kontakte s neznámymi teľatami sú teľatá z párov menej bojazlivé než teľatá pochádzajúce z individuálneho ustajnenia. Teľatá odchované v pároch si teda po zaradení do skupín po odstave môžu ľahšie zvyknúť na nové jedince.. Párovo ustajnené teľatá sú tiež schopné rýchlejšie sa preučiť naučenú asociáciu.

Jedným z najčastejších zdravotných problémov u teliat v období mliečnej výživy je výskyt hnačiek. Prítomnosť hnačiek znižuje životnú pohodu a hmotnostné prírastky teliat. U jedincov so slabšou imunitou sa zvyknú vyskytovať opakovane a s intenzívnejším priebehom, čo vedie k zvýšeniu nákladov na chov. Pri analýze údajov pre pripravovaný článok sme ani my nenašli žiadny rozdiel vo výskyte hnačiek u párovo a individuálne ustajnených teliat.

Spolu s hnačkovými ochoreniami patria respiračné ochorenia medzi najčastejšie zdravotné problémy teliat a príčiny ich úhynu.

Je možné, že hlavne vyšší výskyt enteritíd a pneumónií môže u teliat ustajnených v skupine na niektorých farmách vyústiť aj do vyššej mortality.

Treba si uvedomiť, že vyššie zmienené ochorenia alebo ich príznaky, sú výsledkom pôsobenia mnohých faktorov. Okrem typu ustajnenia medzi tieto faktory patrí napríklad mikroklíma, manažment kontroly zdravotného stavu, nastielanie, spôsob kŕmenia kolostrom a mliekom, ako aj ich množstvo. Pri skupinovom ustajnení zohráva veľkú rolu aj hygiena napájacích zariadení, počet teliat v skupine, vekové rozpätie teliat a stabilita/dynamika skupiny  V prípade individuálneho ustajnenia je dôležitý faktor vzdialenosť boxov/kotcov od seba. Aby sa zabránilo prenosu infekčných ochorení, mala by byť medzi individuálnymi boxami/kotcami medzera aspoň 40 cm. Na európskych farmách sú však individuálne boxy/kotce často umiestnené v tesnej blízkosti. Aj u teliat v individuálnom ustajnení tak teda dochádza k fyzickému kontaktu (oblizovanie a pod.) a prenosu patogénov.

Každá farma má iné podmienky a špecifiká, preto je pri zavádzaní vhodného ustajnenia teliat je vždy dôležité vziať všetky tieto parametre do úvahy. Môžeme zhrnúť, že teľatá môžu byť počas mliečnej výživy ustajnené v menších skupinách bez zhoršenia zdravotného stavu, ale tieto skupiny musia byť správne manažované.*

Mgr. Katarína Bučková, Ph.D., absolventka ČZU v Praze, Ing. Radka Šárová, Ph.D., Oddělení etologie, VÚŽV, v. v. i.

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *